Regulamin Szkoły Pływania Orka

1. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe po opłaceniu zajęć.
2. Cena zajęć obejmuje: wstęp na basen, rezerwację toru, ubezpieczenie, opiekę instruktora.
3. Każdy uczestnik kursu musi zapoznać się i przestrzegać regulaminu Krytej Pływalni, na której odbywają się zajęcia nauki pływania.
4. Uczestnik zajęć we własnym zakresie powinien skonsultować się ze swoim lekarzem i sprawdzić, czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach na basenie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć, również z przyczyn od niego nie zależnych. Opłata za zajęcia wówczas przechodzi na następny miesiąc.
6. Uczestnicy kursu zobowiązani są do stosowania się do poleceń instruktorów oraz ratowników.
7. Każdy uczestnik winien mieć strój kąpielowy, klapki, okulary do pływania oraz ręcznik.
8. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego zajęcia jest zabronione.
9. Rodzice lub opiekunowie nie wchodzą na halę basenową. Dzieci zostaną odebrane i odprowadzone przez instruktorów do szatni (lub pod schody prowadzące do sauny w Termach Jakuba).
10. Rodzice mogą przebywać na hali basenowej i korzystać z basenu w trakcie trwania zajęć nauki pływania wyłącznie po opłaceniu biletu wstępu na basen w kasie Term Jakuba.
11. Jeżeli rodzice chcą po zajęciach zostać z dzieckiem na basenie, należy po lekcji nauki pływania podejść do Kasy i wybić kluczyk dziecka z nauki pływania. Następnie nabić na nowo w Kasie opłacając dziecku pobyt na basenie.
12. Osoby asekurujące swoje dzieci podczas zajęć oswajających z wodą winny mieć strój kąpielowy zgodny z regulaminem basenu.
13. Zajęcia dla dzieci i dorosłych trwają 45 min, a dla dzieci w wieku 3-5lat – 30 min (zajęcia oswajające z wodą).
14. Do szatni można wejść na 10 min przed zajęciami i opuścić ją 15 min po zakończeniu lekcji.
15. Po przekroczeniu czasu nauki pływania + dodatkowego czasu technicznego, w sumie 70 min Rodzic zobowiązany jest do opłacenia w kasie basenu dodatkowej opłaty za przekroczenie czasu nauki pływania, według obowiązującej stawki 30 gr/min
16. Za rzeczy pozostawione w szatni organizator nie ponosi odpowiedzialności.
17. Za zgubiony kluczyk do szafki z rzeczami pobierana jest opłata w kasie Term Jakuba w kwocie 80 zł, w przypadku odnalezienia się kluczyka opłata jest zwracana.
18. Istnieje możliwość odrobienia 2 zajęć, po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności (np. przez SMS) najpóźniej dzień przed absencją. Termin odrobienia należny ustalić z instruktorem, nie później niż 2 tygodnie od momentu nieobecności na zajęciach. W przypadku niestawienia się na umówiony termin i niezgłoszenia nieobecność możliwość odrabiania przepada bezpowrotnie.
19. Za nieobecności podczas kursu pieniądze nie będą zwracane. Niewykorzystane zajęcia nie przechodzą na następny miesiąc ani następny kurs.
20. Zajęcia mogą być fotografowane i filmowane.
21. Wpłata jest równoznaczna z akceptacją regulaminu.
22. Opłatę dokonujemy z góry za 2-miesiące lub za kurs w zależności od ustaleń z instruktorem.
23. Opłaty za kurs przyjmowane są w formie przelewu lub gotówki. Rachunek bankowy numer: 38 1090 2141 0000 0001 1691 0308. W tytule przelewu proszę podać: imię i nazwisko dziecka, miesiąc za który płacimy oraz dzień zajęć (np. Jaś Kowalski, IX-X, Poniedziałek ).
24. Szkoła Pływania Orka odpowiada za dzieci tylko i wyłącznie w czasie trwania zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu za dzieci odpowiadają rodzice (opiekunowie).

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 2019/2020

Pobierz formularz zgłoszeniowy na rok 2019/2020 – Szkoła Pływania Orka

Facebook